Kişisel Verilerin Korunması

İSOLB YAYINCILIK VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DIŞ GİZLİLİK POLİTİKASI

İSOLB Yayıncılık A.Ş. (“Haftalık Gazete”) mevcut yasal mevzuatlar kapsamında müşteri bilgilerinin
gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri alarak “Haftalık Gazete”
Gazetesi web adresinde (www.haftalikgzt.com ) aşağıda belirtilen uygulamaları yerine getirmektedir.

 • ISOLB Yayıncılık A.Ş. hizmet ve faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için, yönetim
  merkezi, müşteriler, bayiler, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik
  ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde
  işlemektedir.
 • Kişisel veriler “Haftalık Gazete” Gazetesi tarafından; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi
  ve yasal yükümlülükleri kapsamında “Haftalık Gazete” Gazetesi’nin sorumlu olduğu faaliyetlerin
  gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya gazete bünyesince kabul gören kural ve
  politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve
  pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün
  alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, “Haftalık Gazete” gazetesi’ne ait veya gazete
  tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili
  değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, “Haftalık Gazete” tarafından
  sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların
  yapılması amacıyla işlenmektedir.

“Haftalık Gazete” web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri
bilgileri alınmaktadır.

Haftalık Gazete, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel
verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik
önlemleri alınır. Haftalık Gazete, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen
bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi
veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Haftalık Gazete, web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Haftalık
Gazete sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle
hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar
ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

 • Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir.
  Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla “Haftalık Gazete” sistemi ve internet alt
  yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi
  uyarınca “Haftalık Gazete” tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 • ”Haftalık Gazete”, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili
  kuruluşların Haftalık Gazete’nin gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini
  sağlamaktadır. “Haftalık Gazetesi”, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az
  kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin
  olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile
  paralel olarak yalnız “Haftalık Gazete”’nin talimatları doğrultusunda, kendisi ile akdedilmiş sözleşme
  çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

“Haftalık Gazete” web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve
gizliliği “Haftalık Gazetenin” sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek
maddi/manevi kayıplardan “Haftalık Gazete” sorumluluk üstlenemez.

“Haftalık Gazete” web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif
hakları, ISOLB Yayıncılık ve Tic. A.Ş.’ye aittir. Haftalık Gazete web sitesinde yer alan üçüncü
şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent,
entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Haftalık Gazete’sinde saklıdır.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve
bu madde uyarınca veri sahipleri Haftalık Gazete üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya
yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Haftalık
Gazete tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep
Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus
cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Haftalık Gazete yönetim yerine bizzat başvuru yaparak, “Arnavutköy
Mahallesi Dubaracı Sok. No:29 Beşiktaş İstanbul” adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden
teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya [email protected] adresine
güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Haftalık Gazete ilgili mevzuat kapsamında
belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Haftalık Gazete web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen
koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Haftalık Gazete bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve
hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.